Zapisy na kurs kursy internetowe/ szkolenie w Centrum Szkolenia i Doradztwa Izy Work potwierdzane wystawieniem certyfikatu zgodnie z Rozporządzeniem MEN

W celu zapisania się na dobry kurs / szkolenie internetowe:

praca

-należy pobrać‡ i wypełnić‡ formularz dobre szkolenie zapisy na dobre kursy i szkolenia, lub wysł‚ać‡ formularz przez stronę™
-lub wysł‚ać‡ formularzna na adres zgł‚oszenie na kurs
-po otrzymaniu potwierdzenia zapisu na dobry kurs / szkolenie, wpł‚acić‡ na konto Centrum Szkolenia i Doradztwa Izy Work należność‡ za kurs / szkolenie (konto podajemy na potwierdzeniu przyję™cia na kurs).

Prosimy o wpisanie w formularzu danych osobowych potrzebnych do wystawienia certyfikatu, zaś›wiadczenia, ś›wiadectwa, potwierdzają…cego ukoń„czenie kursu / szkolenia.

Wejdź na formularz zgł‚oszeniowy na kurs / szkolenie

Masz problem z pobraniem formularza? zadzwoń„ do nas 880732 629

dobre_szkoleniaOsoby zgł‚aszają…ce się™ na kurs / szkolenie akceptują… poniższe warunki uczestnictwa w kursie / szkoleniu:

Centrum Szkolenia i Doradztwa Izy Work organizuje dobre kursy, szkolenia po skompletowaniu grupy w zależnoś›ci od rodzaju kursu / szkolenia i zastrzega sobie możliwość‡ zmiany terminu kursu / szkolenia stacjonarnego (nie dotyczy kursów organizowanych on-line, e-learningowe), w przypadku braku wystarczają…cej liczby zgł‚oszeń„, na kurs szkolenie, wypadku losowego prowadzą…cego kurs, szkolenie, przyczyn niezależnych od Centrum Szkolenia i Doradztwa Izy Work.

Cena szkolenia / kursu obejmuje: uczestnictwo w kursie / szkoleniu, niezbę™dne materiał‚y szkoleniowe, zaś›wiadczenie w j.polskim.
Za dodatkową… opł‚atą… wydajemy zaś›wiadczenia uczestniczenia w kursie / szkoleniu w j.angielskim i j.francuskim, niemieckim i inne.

Procedura zgł‚oszeniowa na dobry kurs / szkolenie:

Przesył‚anie pobranego i wypeł‚nionego formularza mailem na adres Centrum Szkolenia i Doradztwa: IZY WORK lub wypeł‚nienie i przesł‚anie formularza bezpoś›rednio ze strony zapisy

zapisy na kurs szkolenie internetowe

O przyjęciu zgłoszenia i wpisaniu osób/osoby na listę™ uczestników kursu/ szkolenia stacjonarnego decyduje kolejność‡ zgłoszeń„ (nie dotyczy szkolenia i kursu organizowanych on-line), pod warunkiem dokonania przez Zgł‚aszają…cego wpł‚aty nie później niż na 9 dni przed zaję™ciami (decyduje data wpł‚ynię™cia pienię™dzy na konto Centrum Szkolenia Izy Work)

Wpł‚ata musi być‡ za wszystkie zgł‚oszone osoby, wniesiona na konto Centrum Szkolenia i Doradztwa.

Odstąpienie od umowy

W przypadku anulowania zgł‚oszenia wcześ›niej niż na 9 dni przed rozpoczę™ciem zajęć‡, kwota wpł‚acona przez Zgłaszającego jest zwracana w cał‚oś›ci przez Centrum Szkolenia i Doradztwa Izy Work.

W przypadku anulowania zgł‚oszenia w terminie krótszym niż 9 dni przed rozpoczęciem kursu / szkolenia stacjonarnego lub nie wzięcia udział‚u w kursie/ szkoleniu przez osby™ zgłoszoną…. Zgłaszają…cemu nie przysł‚uguje prawo do zwrotu wpł‚aconej należnoś›ci za ten kurs/ szkolenie.

Rezygnacja z kursu organizowanego online:

Użytkownik, który zgłosił się na szkolenie może odstąpić od umowy w dowolnym czasie jednak przed rozpoczęciem kursu.
Organizator zwraca wszystkie płatności otrzymane od konsumenta, w tym koszty dostarczenia, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia,
w którym został poinformowany o decyzji Kursanta.

Rozpoczynając kurs Kursant traci prawo do odstąpienia od umowy.

Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy:
kurs online poprzez formularz zgłoszeniowy lub na adres e-mail:

zapisy na kurs szkolenie internetowe

Organizator szkolenia w momencie rezygnacji użytkownika niszczy dane osobowe dostarczone w zgłoszeniu.

dobre_szkolenia Możliwe jest zastę™pstwo zgłoszonego uczestnika na kurs /szkolenie, bez dodatkowych kosztów.

kursy_szkolenia